Všeobecné obchodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového elektronického obchodu Predávajúceho, umiestnenom na webovom sídle www.dekoracneploty.sk

Predávajúcim je fyzická osoba - podnikateľ:

Ing. Martin Marton – PROFIMART

so sídlom Soľanková 11933/2, Prešov 080 05, IČO: 52189686, DIČ: 1070167483, IČ DPH: SK1070167483, zapísaný v Živnostnenskom registri Okresného súdu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-52174

Bankové spojenie: FIO BANKA, IBAN: SK40 8330 0000 0027 0157 4794, SWIFT: FIOZSKBAXXX

mobil: +421 915 202 994,  e-mail: dekoracneploty@gmail.com

(ďalej len „Predávajúci“)

1.2. VOP sú súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorú Predávajúci uzatvorí s Kupujúcim. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria individuálnu písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú mať takéto ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je elektronický internetový obchod Predávajúceho umiestnený na webovom sídle www.dekoracneploty.sk, ktorý umožňuje realizáciu objednávky tovaru z aktuálnej ponuky tovarov ponúkaných Predávajúcim na uvedenom webovom sídle. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón a pod.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.

2.3. Kupujúci. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. ktorý prejavil záujem kúpiť tovar cez E-Shop a uzavrieť tak s Predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného Predávajúcim cez E-Shop, a ktorý za tým účelom riadne vyplnil a cez E-Shop odoslal záväzný objednávkový formulár a doručil ju tak Predávajúcemu. Za právnickú osobu na strane Kupujúceho koná jej štatutárny orgán alebo jeho splnomocnený zástupca. Spotrebiteľom je iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od Kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odoslaný/odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár, ktorý sa nachádza na webovom sídle www.dekoracneploty.sk a ktorý obsahuje údaje o Kupujúcom, príp. o Oprávnenej osobe, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do zvoleného miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na webovom sídle www.dekoracneploty.sk, ktorá obsahuje najmä textové (prípadne aj obrazové) označenie tovaru a informáciu o aktuálnej kúpnej cene (vrátane DPH). Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.dekoracneploty.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar z aktuálnej ponuky tovarov (ďalej len „Kúpna zmluva“), dochádza až písomným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim) zo strany Predávajúceho na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho.

3.2. Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť iba úplným a pravdivým vyplnením objednávkového formuláru na webovom sídle www.dekoracneploty.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávkou Kupujúci:

a) vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré upravujú právny vzťah vznikajúci uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, a plne so všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí,

b) vyhlasuje, že bol poučený a informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 3 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre interné účely Predávajúceho, a v prípade, ak Kupujúci uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami uvedenými v týchto VOP,

d) vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

a) odmietnutím návrhu Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho,

b) stornovaním objednávky zo strany Kupujúceho za podmienok uvedených v týchto VOP,

c) odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy v zmysle zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

d) odstúpením podnikateľa v zmysle týchto VOP,

e) márnym uplynutím 1-dňovej lehoty na prijatie návrhu Predávajúcim odo dňa objednávky; v prípade, že objednávka bola uskutočnená v deň pracovného pokoja, lehota uplynie koncom bezprostredne nasledujúceho pracovného dňa.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (akceptácia objednávky). Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho nemá účinky prijatia návrhu. Automaticky odosielané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré Kupujúci obdrží od Predávajúceho na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za prijatie návrhu Kupujúceho na uzavretie zmluvy; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o obdržaní  jeho objednávky.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy podľa bodu 3.5. nadobudne účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia celkovej kúpnej ceny.

3.9. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke tovaru, v objednávkovom formulári, ako aj v písomnom potvrdení objednávky, ktoré sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je zmluvná, je pri tovare uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty („DPH“) a je uvedená v mene euro (EUR).

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru od Predávajúceho do zvoleného miesta dodania (poštovné), ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania. Balné Predávajúci účtuje iba v osobitnom prípade (bod 7.3.).

4.3. Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a poštovné.

4.4. Kupujúci má možnosť kúpnu cenu a poštovné Predávajúcemu uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a) Prevodom na bankový účet Predávajúceho, ktorý je uvedený v bode 1.1 VOP. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Pri platbe sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Neuvedenie alebo uvedenie nesprávneho variabilného symbolu pri platbe na účet Predávajúceho je vždy na ťarchu Kupujúceho.

b) Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru. Poplatok za dobierku je 1,00 EUR s DPH.

4.5. Riadnu faktúru – daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací list, odošle Predávajúci spolu s tovarom, resp. vydá Kupujúcemu pri osobnom prevzatí tovaru.

4.6. Pokiaľ nebude kúpna cena za dodaný tovar Kupujúcim uhradená v celkovej výške, má Predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude kúpna cena uhradená.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota pre objednaný tovar závisí od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Dostupný tovar sa Kupujúcemu zasiela v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Kupujúceho, resp. pri platbe kúpnej ceny prevodom na bankový účet odo dňa pripísania celkovej kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho (Iba za podmienky, že Kupujúci pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od dňa priradenia platby k objednávke Kupujúceho.). V prípade nedodania tovaru do 30 dní, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

5.2. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailovou správou. Stav objednávky si môže Kupujúci kedykoľvek skontrolovať po prihlásení sa do svojho účtu v E-shope Predávajúceho.

5.3. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty, ktoré sú uvedené v dodacích a platobných podmienkach. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu vždy poskytnutá informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. V prípade pochybností o mieste dodania a v prípade osobného prevzatia tovaru je miestom dodania sídlo Predávajúceho.

6.2. Predávajúci tovar dodáva výlučne na územie Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie alebo na územie tretích štátov mimo Európskej únie je možné len na základe predchádzajúcej písomnej vzájomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania/odovzdania je: Preprava kuriérom – DPD, Toptrans alebo iný dohodnutý externý prepravca.

7.3. Cena prepravy (poštovné) sa riadi podľa cien, ktoré sa v deň objednávky zobrazujú v košíku po tom, čo do neho Kupujúci pridá tovar.  Ceny poštovného sú aktuálne pre objednávky s celkovou váhou do 300kg. Pre objednávky s celkovou váhou nad 300kg si Predávajúci vyhradzuje právo vyčísliť a oznámiť Kupujúcemu individuálnu cenu za prepravu. Do tej doby, pokým Kupujúci neakceptuje túto individuálnu cenu za prepravu, je objednávka považovaná za nezáväznú. Balné Predávajúci účtuje iba v prípade tovarov z kategórie "Drevoplastový WPC plot". Výšku balného Predávajúci včas oznámi Kupujúcemu na odsúhlasenie.

7.4. Poštovné, resp. prepravné podľa bodu 7.3 sa vzťahuje iba na zásielku tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri dodaní tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie, príp. iných tretích štátov mimo Európskej únie, po predchádzajúcej vzájomnej dohody podľa bodu 6.2. VOP, Predávajúci účtuje poštovné na základe písomného odsúhlasenia si výšky poštovného a príp. ďalších dodacích podmienok medzi zmluvnými stranami.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je Kupujúci povinný písomne potvrdiť pri prevzatí tovaru. Účtovný doklad – faktúra slúži pre Kupujúceho ako dodací list a zároveň aj ako záručný list.

8.2. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

8.3. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 10.5.1. a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov súvisiacich s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim (resp. prepravcom) a tiež za skryté vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

9.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho (resp. od prepravcu), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

9.3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať či sa jedná o tovar, ktorý objednal, či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu, či fungujú všetky jeho jednotlivé časti. Viditeľne poškodenú zásielku s objednaným tovarom kupujúci nie je povinný prevziať od prepravcu, ktorý zabezpečuje dodanie tovaru. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky písomne/e-mailom alebo telefonicky v pracovných dňoch.

9.4. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

9.5. Štandardná záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

9.6. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných chýb bezodkladne po prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9.7. Reklamovaný tovar spolu s vyplneným reklamačným protokolom (na stiahnutie tu: https://www.dekoracneploty.sk/img/cms/dokumenty/reklamacny-protokol.pdf ) Kupujúci doručí Predávajúcemu osobne alebo odošle na adresu sídla Predávajúceho – Ing. Martin Marton - DEKORSTAV, Soľanková 2, 080 05 Prešov. Náklady na zaslanie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. V prípade, že Kupujúci reklamovaný tovar pošle Predávajúcemu na dobierku, Predávajúci nie je povinný tovar prevziať - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci je povinný do balíka priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý mu bol poslaný s tovarom, uviesť dôvod reklamácie a návrh na vybavenie reklamácie. Po obdržaní reklamovaného tovaru, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky za účelom rýchleho riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania na e-mailovej adrese Kupujúceho alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude Kupujúcemu doručený aj reklamačný protokol. Pri odôvodnenej reklamácii má Kupujúci právo na preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s reklamáciou.

9.8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

10. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Kým nebola Kupujúcemu doručená akceptácia objednávky od Predávajúceho, (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), Kupujúci môže objednávku stornovať prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo telefonicky na tel. čísle Predávajúceho. Kupujúci je povinný v oznámení o stornovaní objednávky uviesť svoje meno a priezvisko/názov právnickej osoby, adresu bydliska/sídla, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade, že už bola zaplatená kúpna cena a došlo k stornovaniu objednávky podľa tohto bodu, Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

10.2. Po uzavretí Kúpnej zmluvy (t.j. bola Kupujúcemu doručená akceptácia objednávky od Predávajúceho) môže Kupujúci objednávku stornovať aj v prípade, ak Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania objednaného tovaru. V takomto prípade Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne penále ani poplatky za stornovanie objednávky.

10.3. Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

10.3.1. V zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) , Kupujúci, ak je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.3.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10.3.4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.3.5. Spotrebiteľ môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.1 VOP. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu: https://www.dekoracneploty.sk/img/cms/dokumenty/odstupenie-od-kupnej-zmluvy.pdf

10.3.6. Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.3.5. VOP musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu kúpeného tovaru, číslo objednávky, dátum objednania tovaru/dátum dodania tovaru, meno a priezvisko/názov spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum.

10.3.7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale, na adresu Predávajúceho uvedenej v bode 1.1. VOP. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberie. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ. Spotrebiteľ znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10.3.8. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.3.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

10.3.10. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 10.3.9 pred tým, ako mu je vracaný tovar doručený alebo kým spotrebiteľ dôveryhodne nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

10.4. Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je podnikateľom

10.4.1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy (t.j. Kupujúcemu - podnikateľovi bola doručená akceptácia objednávky od Predávajúceho), Kupujúci - podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy okrem dôvodov dojednaných v Kúpnej zmluve a dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Podnikateľ však nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre neho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy ani v prípade, že tovar je mechanicky poškodený alebo tovar má znaky používania.

10.4.2. V odstúpení od zmluvy podnikateľ je povinný uviesť najmä svoje meno a priezvisko/názov, adresu bydliska/sídla, IČO, e-mail, popis zakúpeného tovaru, číslo objednávky, podpis a pečiatku, dátum, a spôsob, akým má Predávajúci vrátiť Kúpnu cenu, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od zmluvy je podnikateľ povinný odstúpenie od zmluvy zaslať Predávajúcemu písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Predávajúceho.

10.4.3. Včasné odstúpenie je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.4.4. Po odstúpení od zmluvy Kupujúcim - podnikateľom je:

a) podnikateľ povinný zaslať tovar na adresu Predávajúceho alebo ho osobne odovzdať po dohode s Predávajúcim, do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša podnikateľ. Podnikateľ je povinný vrátiť tovar späť Predávajúcemu spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, originálom daňového dokladu a pod. a  v originálnom obale, na adresu Predávajúceho uvedenej v bode 1.1. VOP. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberie.

b) Predávajúci povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť podnikateľovi kúpnu cenu zaplatenú za vrátený tovar. Predávajúci nie je povinný podnikateľovi vrátiť náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s kúpou tovaru.

10.4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, Predávajúci vráti podnikateľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke podnikateľa na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Predávajúci podnikateľovi bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa sa strany nedohodnú inak.

10.5. Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy

10.5.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledovných dôvodov:

a) ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

b) ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,

c) ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

d) ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho zaobstarať,

e) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje.

10.5.2. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty, ktorú poskytol Kupujúci. Už zaplatenú kúpnu cenu Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.5.3. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku Predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu v zmysle bodu 10.5.1. písm b) a c) VOP.

10.6. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky. Kupujúci uzavretím Kúpnej zmluvy s tým výslovne súhlasí.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez E-shop je podmienené potvrdením súhlasu Kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2. Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas Predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

11.3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno a priezvisko/názov právnickej osoby, bydlisko/sídlo, rodné číslo/IČO, DIČ, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. Predávajúci zabezpečí, aby osobné údaje Kupujúceho boli spracované iba v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a aby nedošlo k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade Predávajúci  neposkytne osobné údaje tretím osobám, okrem tých osôb, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

11.5. Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) Vystavenie daňového dokladu – faktúry,

b) Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním tovaru,

c) Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

d) Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,

e) Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

f) Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA WEBOVOM SÍDLE PREDÁVAJÚCEHO

12.1. Fyzická osoba - podnikateľ Ing. Martin Marton - DEKORSTAV upozorňuje, že informácie o tovaroch uvedené na webovom sídle www.dekoracneploty.sk sú z časti preberané od tretích strán (dodávateľov tovarov), môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

12.2. Fyzická osoba - podnikateľ Ing. Martin Marton - DEKORSTAV môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

13.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmlúv uzavretých pred účinnosťou týchto VOP, sa riadia ustanoveniami VOP účinných v čase uzavretia zmluvy.

13.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle.

13.3. Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596

13.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ) alebo Obchodného zákonníka (v prípade, že Kupujúcim je podnikateľ), pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.5. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzavretej zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

13.6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

V Prešove, dňa 1.2.2019


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop